url and counting visits

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการ

รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท วันที่ 16 มีนาคม 2563 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดชัยนาท

ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาตป ปะจำปงบประมาณ 2562 

1 กรกฏาคม พ.ศ. 2562

โครงการอบรมค่ายทักษะชีวิตรวมปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา

ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562

งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้การจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2562

โครการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

11 กันยายน พ.ศ. 2561

โครงการเรียนรู้ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน

 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวัน

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลชัยนาท

ติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง และโรงเรียนวัดท่า

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายยศกร การภักดี 

ถูกเพลิงไหม้หมดทั้งหลัง

 

โครงการ การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "สพป.ชัยนาท เกมส์"

ประจำปี 2562

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ประจำปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 9- 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค

รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 16- 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ประจำปี 2561

ช่วยเหลือนักเรียนบ้านเด็กไฟไหม

ด.ช. ปุญญพัฒน์ แซ่เฮง

โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์

โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี 5-7 ก.ย. 61

โครงการบ้านนี้มีรัก

กิจกรรมมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล ในสถานศึกษา

 

ประเมินโครงการอาหารกลางวัน

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท 15-16 มิ.ย.61

ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

 

 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 67

แผนที่ สพป.ชัยนาท

ประกาศข่าวฯ

 

* ค่ายลูกเสือและค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท

*หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลืิอกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

* คู่มือประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

ประจำปี 2559

* คู่มือประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

ประจำปี 2562 (ล่าสุด)

* ทำเนียบรุ่น การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค

* คู่มือและแบบประเมินนักเรียน 

* คู่มือและแบบประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถม

* คู่มือและแบบประเมินสถานศึกษา ระดับประถมและมัธยม

* ขั้นตอนการคัดเลือกฯ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

* ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

* ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ

* ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทาน

แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

 

* เกณฑ์การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

* แบบประเมินห้องเรียนสีขาว 1

* แบบประเมินสถานศึกษาสีขาว 1และ 2

* แบบประเมินสถานศึกษาสีขาว 3 ระดับเขตพื้นที่

* การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสารเสพติด

*ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

* คู่มือ พระราชทาน ก่อนประถม

* คู่มือ พระราชทาน ประถมมัธยมศึกษา

* คู่มือ พระราชทาน นักเรียน

* หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อ

เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

* หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก

ประธานกรรมการและกรรมการ วาร พ.ศ. 2546

* หลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย

อำนาจการบริหารและการจัดการ

ศึกษา พ.ศ. 2550

* พรบ. การศึกษาภาคบังคับ ๒๕๔๕

* พรบ. บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 แก้ไขเพิ่มเติม 2553

* พรบ. บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546

* แนวทางการพานร ออกนอกสถานศึกษา และมาตรการเพ่ิมเติม

* มาตรการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

* ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย ปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549

* ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

* ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

* คู่มือThaiSchoolLunch-07

* ThaiSchoolLunch-07

* ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการอาหารกลางวันในระบบ

School Lunch System

* คู่มือการลงทะเบียนของแอดมินโรงเรียน

* ระบบสารสนเทศกองทุนฯ

* คู่มือการรายงานผลการรับนักเรียน

 

*ครูมือการปฏิบัติงาน

ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและติดตามข่าวสาร